viernes, 19 de agosto de 2011

Alerta econòmica al Penedès

El retrocés en el ritme de recuperació s’intensifica durant el segon trimestre a l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf. El sector Serveis està sent el motor de la recuperació econòmica, sobretot l’Hoteleria i amb menor mesura el Comerç i l’Educació. Es comencen a notar els efectes de la contenció pressupostària del nou govern, sobretot en la Sanitat i Serveis socials


El retrocés en el ritme de recuperació de l’ocupació observat durant el primer trimestre de 2011 s’intensifica. Així, la destrucció de llocs de treball a Catalunya pel període de abril-juny s’eleva fins l’1,5%, dues dècimes més que l’anterior trimestre, marcant amb l’inici del 2011 un punt d’inflexió en la trajectòria de recuperació de l’ocupació a Catalunya.


Com ja s’apuntava en l’informe anterior, aquesta situació pot ser deguda al fet que en el 2010 la Setmana Santa va coincidir amb el primer trimestre i no amb el segon com és habitual. Caldrà, doncs, esperar per saber quina és l’evolució real de l’economia, un cop eliminat aquest efecte estacional.


Amb tot, hi ha set comarques que creen ocupació en termes interanuals, una més que el trimestre passat. Entre aquest grup s’hi manté l’Alt Penedès, amb tres trimestres consecutius creant ocupació (0,8% en el darrer). El Garraf, que a finals de 2010 era de les comarques amb majors nivells de destrucció d’ocupació, millora molt la seva situació en els darrers dos trimestres i la taxa interanual d’evolució dels llocs de treball se situa en un -0,8% (11a posició intercomarcal). El Baix Penedès, després d’un primer trimestre molt negatiu (-5,7%), millora lleugerament la seva situació. Tanmateix, la taxa interanual encara es manté força negativa (-2,9%), evidenciant la persistent contracció de la seva economia.


Durant aquest trimestre s’accentua la destrucció de centres de cotització a Catalunya i a l’Alt Penedès, evidenciant un canvi de tendència. Contràriament, al Garraf i Baix Penedès es manté la progressiva desacceleració d’aquest procés. El treball autònom, al seu torn, manté la dinàmica cap a la recuperació. De fet, al Garraf es crea ocupació en aquesta modalitat per primer cop des de mitjan de 2008. Al conjunt de Catalunya el sector terciari es manté estable amb un creixement del 0,2% interanual dels llocs de treball (idèntic al del trimestre passat). A l’Alt Penedès i al Garraf el creixement del sector es manté per sobre del 2% (2,0% i 2,1% respectivament) i accelerant la dinàmica de creació d’ocupació, mentre que al Baix Penedès, després de la retracció important del trimestre anterior (-3,5%), se situa en un -0,1% interanual.


La Indústria manté ritmes negatius similars al període gener-març pel conjunt de Catalunya (- 2,6%), mentre que per les comarques del Garraf-Penedès la situació és més positiva. D’una banda, l’Alt Penedès consolida per segon trimestre consecutiu el tímid avenç del sector (0,4%), mentre que al Garraf i sobretot al Baix Penedès, es manté la desacceleració dels ritmes de destrucció de llocs de treball (-2,2% i -2,6% respectivament).


La destrucció d’ocupació a la Construcció s’intensifica. Així, la taxa de variació interanual s’enfila fins el 14% negatiu (3 punts percentuals més que el trimestre anterior). Aquesta mateixa tendència també s’observa a les comarques del Garraf-Penedès. El Baix Penedès continua sent la comarca amb un pitjor comportament (els llocs de treball cauen un -18,7% respecte al mateix període de 2010), el segueix el Garraf amb el -16,6% i, finalment, l’Alt Penedès amb el -5,0%. Altre cop, l’Alt Penedès mostra un dels millors comportaments del context comarcal català.


El bon comportament de la Indústria i el Comerç, dos puntals de la seva economia, i la menys negativa evolució de la Construcció, expliquen la bona evolució general de l’ocupació a la comarca. Amb tot, l’evolució de les activitats terciàries lligades a l’activitat empresarial (la Mediació financera, Transports i Immobiliàries i serveis empresarials) resta negativa. El Garraf manté la dinàmica positiva dels darrers trimestres i la destrucció d’ocupació s’està desaccelerant a un ritme que, si es manté, a finals d’any o principis de 2011 podria tancar-se en positiu.


El sector serveis ja ha emprès la senda de la creació d’ocupació i a un ritme no menyspreable (del 2%). De fet, és una de les comarques catalanes on el terciari obté un millor resultat (9a posició). L’activitat amb un millor comportament en termes comparatius és el d’Immobiliàries i serveis empresarials (4a posició). No obstant això, dues activitats cabdals de la seva economia, el Comerç i l’Hoteleria, mostren un comportament dèbil i la Sanitat també. L’economia del Baix Penedès manté encara un to recessiu important i se situa entre les economies comarcals amb més dificultats.


El mal comportament de sectors com la Construcció, el Comerç i l’Hoteleria llastren la seva possible sortida de la recessió. La Indústria, tot i la seva milloria, tampoc acaba d’enlairar-se. La consultora Actíva Prospect acaba d’entregar l’Informe ADEG de Conjuntura Econòmica corresponent al segon trimestre de 2011 amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i Node Garraf · Agència de Desenvolupament.


http://www.vilanovadigital.com/espais/actualitat/article.asp?IdArticulo=32799

No hay comentarios: